ZUŠ Svitavy
Základní umělecká škola Svitavy
T. G. Masaryka 2095/25A
568 02 Svitavy
IČO: 67439900
E-mail: zus@zus.svitavy.cz
Telefon: 736 481 876
ŽÁKOVSKÁ KNÍŽKA AKTUALITY

Organizace studia

Základní umělecká škola Svitavy se představuje

Vítáme vás ve škole, kde se děti zabývají hudbou, výtvarnými technikami a tancem. Absolventi naší školy se mohou stát zasvěcenými amatéry i budoucími profesionály. Poznání a tvořivost, které u nás děti získají, jim bude velkou oporou pro celý život. Základní umělecká škola Svitavy je státní škola, jejímž zřizovatelem je Město Svitavy. Každé pololetí žáci základního studia obdrží vysvědčení, základní studium I. i II. stupně je zakončeno absolutoriem, tedy dle oboru vzdělávání koncertem, výstavou nebo veřejným tanečním vystoupením.

Ve škole v současné době působí velké množství komorních seskupení. Jsou zde nástrojová a pěvecká dua, tria, pět pěveckých sborů, žákovský dechový orchestr, smyčcové a kytarové soubory soubor, flétnové soubory, žesťové soubory, jazzový orchestr, různé soubory bicích nástrojů a skupiny populární hudby. Hraní v orchestrech a souborech je pro žáky velmi přitažlivé z několika důvodu. Jedním je ten, že mohou pravidelně naší školu reprezentovat nejen v našem městě a okolí, ale i v zahraničí. Neméně důležité je společné tvoření a společné zážitky.

Svitavské veřejnosti se představujeme každoročně mnoha desítkami koncertů, výstav a tanečních vystoupení, na kterých účinkují naši žáci. Škola také pravidelně organizuje pro své žáky výjezdy na významné profesionální produkce tanečního, hudebního i výtvarného umění a vede je k zájmu o kulturní dění.

MŠMT vyhlašuje pro jednotlivé obory ZUŠ každým rokem velmi prestižní soutěže, na kterých naši žáci pravidelně získávají mnohá ocenění. Škola organizuje pravidelně pěveckou soutěž Svitavský slavík a  Celostátní soutěžní přehlídku komorní hudby pod názvem Svitavské komoření.

Škola úzce spolupracuje s místními školami a také kulturními i společenskými institucemi.

Přivítáme, pokud rodiče sledují domácí přípravu svých dětí. Z toho důvodu je výuka na škole otevřená a rodiče se jí mohou zúčastnit. Na škole také pracuje Občanské sdružení přátel ZUŠ Svitavy, do činnosti kterého se můžete zapojit a pomoci tak rozvíjet naší činnost.

Úplata za vzdělávání je splatná vždy do 15. 9. na 1. pololetí a do 15. 2. na 2. pololetí příslušného školního roku.

Organizace studia

Základní schéma platné pro všechny obory

studium Přípravné Základní studium I. stupeň Základní studium II. stupeň
ročník 1. 2. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 1. 2. 3. 4.
     

 

Přípravné studium

Děti jsou do přípravného studia přijímány na základě prokázání předpokladů ke studiu ve věku od 5 let. Přípravné studium trvá dle věku od jednoho do dvou let.

Do 1. ročníku základního studia žáci postupují na základě úspěšného zvládnutí talentové zkoušky.

Přípravné studium hudebního oboru:

Studijní zaměření Přípravná hudební výchova  je určeno dětem od pěti let a trvá dva roky. Výuka probíhá v prvním roce kolektivně 2 x týdně v rozsahu 2 vyučovacích hodin (Přípravná hudební výchova a Přípravný pěvecký sbor). V druhém roce děti od září nastupují ještě do výuky hudebního nástroje, kde výuka probíhá 1 x týdně skupinovou formou.  V mimořádných případech lze zařadit žáka do výuky hudebního nástroje již v prvním roce přípravného studia. V přípravném pěveckém sboru mohou žáci pokračovat i ve 2. roce jako v nepovinném předmětu.

Přípravné studium tanečního oboru:

Studijní zaměření Přípravná taneční výchova trvá jeden rok až dva roky podle věku přijímaných žáků 1- 2x týdně v celkovém rozsahu 2 vyučovacích hodin.

Přípravné studium výtvarného oboru:

Studijní zaměření Přípravná výtvarná tvorba trvá jeden rok až dva roky podle věku přijímaných žáků 1x týdně v rozsahu 2 vyučovacích hodin.

Základní studium

Navazuje na studium přípravné. Do 1. ročníku základního studia žáci postupují na základě úspěšného zvládnutí talentové zkoušky.

Základní studium I. stupně je sedmileté a základní studium II. stupně je čtyřleté. Doporučený věk pro zahájení I. stupně je 7 let pro II. stupeň 14. let.

Základní studium hudebního oboru:

Výuka hry na hudební nástroj nebo zpěv probíhá 1x týdně v rozsahu 1 vyučovací hodiny.

Ve škole lze studovat tato jednotlivá studijní zaměření: hra na klavír, elektronické klávesové nástroje, varhany, housle, violu, violoncello, kytaru, akordeon, zobcovou flétnu, příčnou flétnu, klarinet, saxofon, trubku, křídlovku, lesní roh, trombón, tenor, tubu, bicí nástroje, elektrickou a basovou kytaru, sólový zpěv (zaměření klasika i populár), sborový zpěv. Od roku 2020 nabízíme studijní zaměření skladba.

Nedílnou součástí studia je do 5. ročníku hudební nauka v rozsahu 1 hodiny týdně.

Od 4. ročníku I. stupně je žák dle studijního zaměření a s ohledem na jeho preference zařazen do výuky komorní nebo souborové hry, případně do pěveckého sboru nebo navštěvuje praxi v daném hudebním nástroji (klavírní praxe, praxe EKN). Dle rozhodnutí ředitelky školy může navštěvovat i více předmětů kolektivní výuky.

Základní studium výtvarného oboru:

Výuka v I. i II. stupni probíhá 1x týdně ve 3 hodinovém bloku (3 x 45 min.) v kolektivu do 15 žáků. Vyučované předměty: plošná tvorba, prostorová tvorba a výtvarná kultura. Od roku 2020 nabízíme i studium multimediální tvorby.

Základní studium tanečního oboru:

Výuka v I. i II. stupni probíhá 1x až 2x týdně ve 1-3 hodinovém bloku (1-3x 45 min.) v kolektivu do 15 žáků. Vyučované předměty: taneční průprava, taneční praxe, současný tanec, klasický tanec, taneční praxe a taneční seminář.

Podrobné informace najděte ve Školním vzdělávacím plánu ZUŠ Svitavy.