ZUŠ Svitavy
Základní umělecká škola Svitavy
T. G. Masaryka 2095/25A
568 02 Svitavy
IČO: 67439900
E-mail: zus@zus.svitavy.cz
Telefon: 736 481 876
ŽÁKOVSKÁ KNÍŽKA AKTUALITY

Kritéria pro přijetí

Všichni zájemci o výuku absolvují přijímací řízení.

V případě jeho úspěšného zvládnutí budou informováni o zařazení do výuky a vyzváni k vyplnění přihlášky.

Zájemci, kteří nebudou zařazeni a splňují kritéria pro přijetí, budou evidováni a po uvolnění místa kontaktováni.

Pro všechny obory

  • úspěšní splnění požadavků pro přijetí,

  • zohlednění volné kapacity vyučovacího předmětu (v kolektivní výuce přihlédnutí k vytvoření věkově kompaktní skupiny dětí),

  • věk žáků:

- přednostně I. stupeň ZŠ, starší v případě uvolnění místa v daném studijním zaměření,

- předškolní věk - schopnost komunikace, sociální zralost, věk 5 let k 1. září příslušného školního roku.

Hudební obor

  • zpěv libovolné lidové písně (sólově),

  • zpěv písně v transpozicích,

  • reprodukce zahraných tónů ve vlastní poloze,

  • reprodukce krátkého rytmického útvaru,

  • hudební paměť,

  • posouzení speciálních předpokladů pro zvolený hudební nástroj.

Taneční obor

  • pohybová stránka: fyzická pohybová dispozice, představivost, taneční paměť,

  • hudební stránka: hudební a rytmické cítění,

  • sociální zralost: schopnost práce ve skupině.

Výtvarný obor

  • posouzení prací výtvarného charakteru (zájemci přinesou 5 vlastních prací – různé techniky, ne omalovánky),

  • žák je schopen vložit do svého výtvarného projevu vlastní invenci,

  • předškolní věk: samostatnost při práci, koncentrace v delším časovém úseku,

  • školní věk: samostatnost při práci, koncentrace v delším časovém úseku, cit pro barevnost, kompozici, na základě vlastní kresby žák zvládá základní výtvarné techniky.


 

Přijímací řízení se bude konat:

Přesné informace budou zveřejněné v prostorách školy, na webových stránkách v sekci Aktuality/Pozvánky a informace nebo Pro rodiče/Přijímací řízení, v místním tisku a na vývěskách.